Media Type: Stoneware

Teal Square

Stoneware

3 x 5

$35

Small Square

Stoneware

2.75 x 2.75

$30

Cup

Stoneware

4.5 x 2.75

$20

Basket

Stoneware

11 x 8

$70

Textured Altered Pot

Stoneware

6 x 7

$85

Carved Blue Vase

Stoneware

6 x 7

$50

Texture Vase

Stoneware

6 x 7

$50

Rusty Vase

Stoneware

6 x 7

$50

Blue, Yellow Mottled Bottle

Stoneware

7 x 7

$75